സി എസ് ഐ മദ്ധ്യകേരള മഹാ ഇടവക പാരിഷ് ഷാർജ 2017 കൊയ്ത്തുത്സവം ഇടവക വികാരി റവ .ദാസ് ജോർജിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു.

സി എസ് ഐ മദ്ധ്യകേരള മഹാ ഇടവക പാരിഷ് ഷാർജ 2017 കൊയ്ത്തുത്സവം ഇടവക വികാരി റവ .ദാസ് ജോർജിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു.