ഷാർജയിൽ പുതിയ പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് മേഖലകൾ

ഷാർജ:ഷാർജയിൽ കൂടുതൽ ഇടങ്ങൾ പെയ്ഡ് പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറുന്നു.റോള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തപാലാപ്പീസ് വരെ നീളുന്ന ഉമ്മു താറാഫാ,അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിനു ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ്, ഖലീൽ മുത്ത്റാൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് പെയ്ഡ് പാർക്കിങ് വ്യാപിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തോടെ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നഗരസഭ പറയുന്നത്.

ഇതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ തിരക്കും അനിശ്ചിതമായി നിറുത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങൾ തീർക്കുന്ന സൗകര്യ കുറവും പരിഹരിക്കുവാനാണ് പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു.