(വീഡിയോ) തന്റെ വ്യക്തി-രാഷ്ട്രീയ ജീവിതങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുനവ്വറലി തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു സഞ്ചാരം

Cafe Talk with Kriss. Episode-1
Sayyid Munavvar Ali Shihab Thangal.

തന്റെ വ്യക്തി-രാഷ്ട്രീയ ജീവിതങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുനവ്വറലി തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു സഞ്ചാരം