ഐ എഫ് എഫ് കെയില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഫ്ലാഷ് മോബ്

22മത് ഐ എഫ് എഫ് കെ യുടെ വേദിയില്‍ മറ്റൊരു ഫ്ലാഷ്മോബ് കൂടി