സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത പെട്രോൾ വില കുതിച്ച് കയറുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില വര്‍ദ്ധിച്ചു. പെട്രോളിനു 14 പൈസ വര്‍ധിച്ച്‌ 76.97 രൂപയും ഡീസലിന് 12 പൈസ വര്‍ധിച്ച്‌ 69.58 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയില്‍ പെട്രോളിന് 3.2 രൂപയും ഡീസലിന് 4.71 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു.