ഇത് പൊളിക്കും,പൊളിച്ചടക്കും;കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്

https://www.facebook.com/ActorMohanlal/videos/1790144187707936/?t=114