ഫ്രാൻസ് ഗോളിയുടെ അതിസാഹസികത;ക്രോയേഷ്യയ്ക്ക് രണ്ടാം ഗോൾ;കളി ആവേശത്തിൽ;ഫ്രാൻസ്-4 ക്രോയേഷ്യ – 2

ഫ്രാൻസ് ഗോളിയുടെ അതിസാഹസികത;ക്രോയേഷ്യയ്ക്ക് രണ്ടാം ഗോൾ;കളി ആവേശത്തിൽ