നവകേരള നിർമിതിയിൽ കൈകോർക്കാം – ഇ. പി. ജോൺസൻ

കേരളം അതിജീവിക്കും ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ജോൺസൺ പുതുകേരള നിർമിതിയിൽ നാം എന്ത്ചെയ്യണം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവദിക്കുന്നു