എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2018-19 അധ്യയന വർഷത്തെ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 13 മുതൽ 27 വരെയാണ്പരീക്ഷകൾ. പരീക്ഷാ ഫീസ് പിഴ കൂടാതെ നവംബര്‍ ഏഴ് മുതല്‍ 19 വരെയും പിഴയോടുകൂടി 22 മുതല്‍ 30 വരെയും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കും.

നേരത്തെ ഈ വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ നീട്ടിവയ്ക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു. മാർച്ച് ആറിനു തുടങ്ങേണ്ട പരീക്ഷ 13 മുതൽ 27 വരെ നടത്താനാണു ശുപാർശ നൽകിയത്. നിപ്പയും മഴയും കാരണം അധ്യയന ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണിത്.